Avís legal

1.- INTRODUCCIÓ

El present avís legal conté les normes d'ús del portal www.dbac.es que  CENTRE RECUPERACIO LLEIDA SL, amb domicili a CARRER SEGOVIA, núm 6, 6º 3ª, CP 25006 de LLEIDA, com a titular del mateix posa a disposició dels usuaris d'Internet, exclusivament amb la finalitat de proporcionar informació sobre els productes i serveis oferts.

L'accés i/o utilització del portal li atribueix la condició d'usuari del mateix i suposa la plena acceptació d'aquestes condicions generals, que són aplicables sense perjudici de les condicions particulars o especials que, si escau, s'estableixin. Si no accepta aquestes condicions d'ús, s'ha d'abstenir d'accedir i/o utilitzar el portal.

 

2.- IDENTITAT DEL TITULAR DEL LLOC WEB

En compliment del deure d'informació establert a l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s'informa de les dades identificatives de l'empresa:

- Denominació: CENTRE RECUPERACIO LLEIDA SL

- Domicili social: CARRER SEGOVIA, núm 6, 6º 3ª

- Inscripció: inscrita al Registre Mercantil de Lleida, Tom 1153, Foli 11, Full L-22853.

- CIF: B25489873

- Telèfon: 973 274946

- Correu electrònic: info@dbac.es

Qualsevol esment del responsable en el present document es considerarà fet a CENTRE RECUPERACIO LLEIDA SL i a les dades de contacte facilitades al present apartat.

 

3.- USUARIS

Encara que l'accés i/o utilització del portal no exigeix el registre dels usuaris, és possible que la utilització d'alguns serveis es condicioni a emplenar prèviament un formulari de registre i l'ús d'una clau d'accés composta d'un codi d'usuari (login) i una contrasenya (password), que rebrà després d'haver completat el procés de registre.

Per això en relació amb el procés de registre i a les dades que se li demanen, l'usuari està obligat a facilitar i mantenir la informació de forma veraç, exacta, actualitzada i completa sobre la seva identitat, havent de comunicar qualsevol modificació al responsable mitjançant el formulari accessible des de la pàgina web, sent responsable de l'ús del mateix. A més l'usuari es compromet a fer un ús diligent de les claus d'accés, a no posar-les a disposició de tercers i a comunicar al responsable la pèrdua o robatori de les mateixes i el possible accés per un tercer a les mateixes.

 

4.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquest lloc web és propietat del responsable.

L'usuari reconeix que el responsable és titular exclusiu o té la corresponent llicència dels continguts d'aquesta pàgina web, és a dir, i a títol merament enunciatiu, sobre els textos, missatges, fotografies, dissenys, logotips, codi font, gràfics, imatges, dibuixos, àudio, vídeo, programes informàtics, productes multimèdia, el "look-and-feel", les marques, els noms comercials i signes distintius que apareixen en la mateixa.

L'accés per l'usuari a aquesta pàgina web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, cessió total o parcial o llicència d'aquests drets de propietat intel·lectual i industrial, ni confereix cap dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució, comunicació pública sense la prèvia i expressa autorització per escrit dels respectius titulars d'aquests drets.

S'autoritza a l'usuari a accedir, visualitzar, imprimir, descarregar i emmagatzemar els continguts i/o els elements inserits en el lloc web exclusivament pel seu ús personal, privat i no lucratiu, això és, sense finalitats comercials, sempre que es mantingui la indicació sobre l’origen dels mateixos i el símbol del copyright i/o notes de propietat industrial dels seus titulars.

L'enviament per part de l'usuari d'informacions al portal, a través del correu electrònic, formularis o de qualsevol altre mitjà, implica per aquest simple fet l'atorgament al responsable  d'una llicència gratuïta, amb caràcter no exclusiu, mundial i per tot el temps que permeti la legislació vigent per utilitzar-les per qualsevol finalitat, incloent-hi, amb caràcter enumeratiu i no limitatiu, la reproducció, la comunicació pública, la distribució, la transformació, la traducció, la divulgació, el rebuig o eliminació d’informació, l'edició, la incorporació a bases de dades, l'explotació comercial, en qualsevol format, mitjà o tecnologia actualment coneguda o que puguin conèixer en el futur, en tot o en part, de tals informacions o continguts, llicència que permetrà l'autorització per incorporar i comercialitzar aquests continguts en suports com CD-ROM, DVD, Internet, paper o altres. Igualment, l'usuari atorga el dret a cedir o subllicenciar aquests drets a tercers.

L'usuari es fa responsable que les informacions i/o continguts remesos no infringeixin drets de tercers ni vulnerin qualsevol norma, ni que es tracti d'informació confidencial i a més assumeixen l'obligació de mantenir al responsable i/o els seus representants, treballadors, etc. indemnes i lliures de tota responsabilitat que pogués derivar de l'exercici d'accions, judicials o no, que tinguessin la seva causa a la transgressió dels drets de tercers o de la legislació vigent.

L'usuari es compromet a no suprimir o alterar les mencions com a copyright, ©, ® i TM que apareixen a la pàgina Web, en qualsevol dels materials que conté, en qualsevol dels seus serveis o informació obtinguts a través dels mateixos, amb la finalitat d'assegurar la protecció d'aquests drets.

 

5.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Per a utilitzar o tenir accés a algun dels continguts i/o serveis del portal, el responsable podrà demanar la complementació de formularis que impliquen el tractament de dades de caràcter personal.

L'usuari declara que tota la informació que subministra és veraç, exacta, i completa i es compromet a mantenir-la actualitzada i a comunicar tots els canvis de forma immediata, i que es tracta de la seva persona o disposa de les autoritzacions pertinents del seu titular per a la comunicació a aquesta entitat.

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza al fet que les dades personals facilitades siguin incorporats en el fitxer Conta, ctos responsabilitat de CENTRE DE RECUPERACIÓ LLEIDA, SL i domicili a CARRER SEGÒVIA N. 6, 6E 3A, 25006 LLEIDA (LLEIDA).. La finalitat d'aquest tractament és la de gestionar la seva petició i atendre la seva petició. Aquestes dades no seran transmesos a terceres persones i seran conservats sempre que sigui imprescindible o legítim per a la finalitat que es van captar.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment donat, així com exercitar els drets d'accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-es, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions hauran de realitzar-se en CARRER SEGÒVIA N. 6, 6E 3A, 25006 LLEIDA (LLEIDA).,o info@dbac.es
Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades o posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de dades d'aquesta entitat en info@dbac.es.

L'ús de la present Web està limitat a majors d'edat, de manera que perquè puguin ser objecte de tractament les dades personals de menors d'edat, serà requisit imprescindible que obtinguin prèviament el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, els qui seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec.

A pesar que el responsable ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

 

6.- POLÍTICA DE COOKIES

A través d'aquest lloc web no es recapten dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement, ni se cedeixen a tercers.
Amb la finalitat d'oferir-li el millor servei i a fi de facilitar l'ús, s'analitzen el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, així com l'activitat dels visitants i la seva freqüència d'utilització. A aquest efecte, l'empresa CENTRE DE RECUPERACIÓ LLEIDA, SL utilitza la informació estadística elaborada pel Proveïdor de Serveis d'Internet.
L'empresa CENTRE DE RECUPERACIÓ LLEIDA, SL no utilitza cookies per a recollir informació dels usuaris, ni registra les adreces IP d'accés. Únicament s'utilitzen cookies pròpies, de sessió, amb finalitat tècnica (aquelles que permeten a l'usuari la navegació a través del lloc web i la utilització de les diferents opcions i serveis que en ella existeixen).
El portal del qual és titular l'empresa CENTRE DE RECUPERACIÓ LLEIDA, SL conté enllaços a llocs web de tercers, les polítiques de privacitat dels quals són alienes a aquesta empresa. En accedir a tals llocs web, vostè pot decidir si accepta les seves polítiques de privacitat i de cookies. Amb caràcter general, si navega per internet vostè pot acceptar o rebutjar les cookies de tercers des de les opcions de configuració del seu navegador.

 

7.- LLEI DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

El responsable posa a disposició dels usuaris "links" a efectes purament informatius, però sense que conegui, controli, avali o recomani els continguts, productes o serveis facilitats pels llocs web als que s'estableixen enllaços.

Per això el responsable no assumeix cap responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a la qual s'estableix un enllaç des d'aquest lloc web.

Qualsevol persona que vulgui incloure dins de la seva pàgina web un enllaç o link cap al lloc web del responsable haurà de complir les condicions següents:

1.- el link sol es permetrà a la pàgina d'inici, és a dir www.dbac.es, estant prohibits els links profunds i els frames.

2.- no es realitzaran amb l'enllaç, manifestacions o indicacions falses, incorrectes o denigrants, ni contràries a la llei, la moral o els bons costums, sobre el responsable, els seus directius, els seus empleats, els seus productes, etc.

3.- no s'autoritzen enllaços des de pàgines que continguin continguts il·lícits o il·legals, manifestacions racistes, degradants, etc.

4.- l'establiment del link no suposa que entre el responsable i el titular de la pàgina web en què s'estableixi, hi hagi algun tipus de vincle o de relació jurídica.

5.- el responsable del web no serà responsable dels continguts o serveis oferts al web des del que es realitza el link.

 

8.- RESPONSABILITAT

L'usuari accepta que l'ús del portal, dels continguts i/o dels serveis es du a terme sota la seva única i exclusiva responsabilitat i que el responsable no garanteix que la informació sigui exacta, completa i actualitzada, ni tampoc sobre la disponibilitat i continuïtat del funcionament del mateix, ni dels continguts i/o serveis que s'incorporen ni controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats al seu sistema informàtic.

El responsable del lloc web exclou, amb tota l'extensió permesa per l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la informació del portal i a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del portal i dels continguts i/o serveis que s'incorporen.

 

9.- INTERRUPCIÓ, SUSPENSIÓ I CANCEL·LACIÓ

El responsable  realitzarà tots els esforços raonables per garantir l'accessibilitat i disponibilitat del portal durant tots els dies de l'any. No obstant això, es reserva el dret a alterar, eliminar, interrompre, suspendre i/o cancel·lar l'accés, els serveis i/o els continguts del portal sense necessitat de preavís i en qualsevol moment.

 

10.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

El present avís legal s'interpretarà i regirà de conformitat amb la legislació Espanyola, a la qual ambdues parts se sotmeten de forma expressa. Si la normativa possibilita que les parts puguin renunciar al seu fur i sotmetre's a un altre, el responsable  i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, es sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Lleida.

 

© CENTRE RECUPERACIO LLEIDA SL, 2015, Lleida. Tots els drets reservats.